دوره آموزشی کارگاه معجزه ارتباطات فردی در سازمان با مدل DISC

قیمت :2,400,000 ریال

ادامه

آشنایی با نظام جانشین پروری و تعیین مسیر توسعه شغلی نیروی انسانی

قیمت :1,500,000 ریال

ادامه

تشریفات مذاکرات ویژه مدیران ارشد سازمان ها

قیمت :3,000,000 ریال

ادامه

رفتار سازمانی ویژه مدیران سازمان ها

قیمت :1,600,000 ریال

ادامه