دوره مهارت های ارتباط موثر در کوچینگ

قیمت :3,800,000 ریال

ابزاری جهت حل مسئله به روش کوچینگ

ادامه

دوره آراستگی محیط کار

قیمت :1,700,000 ریال

ادامه

تور بازدید از نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

قیمت :29,500,000 ریال

ادامه