کارگاه معجزه ارتباطات با مدل DISC

قیمت : 3,000,000 ریال

مدل دیسک چیست؟ 

یک مدل استاندارد بین المللی برای طبقه بندی رفتارهای انسان است که توسط روانشناس بزرگ کارل یونگ ارائه شده و چند سال است که در دنیا به عنوان معتبرترین مدل برای شناسایی رفتارهای افراد به خصوص در فرایند جذب و استخدام شرکت های بزرگ مثل گوگل و... استفاده می شود. 

معنی دیسک چیست؟ 

این کلمه ترکیبی از چهار لغت است که هر کدام به یکی از رفتار انسان ها اشاره دارد که اگر این چهار ویژگی اصلی و ترکیب های متداول آنها را بشناسیم به خوبی قادر به شناسایی مدل های رفتاری دیگران می شویم و براساس شناخت ایجاد شده می توانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم.

دستاوردهای شرکت در این کارگاه چیست؟

مهمترین دستاورد این کارگاه پیدا کردن شناخت نسبت به خود می باشد که متوجه خواهیم شد روحیات و ویژگی های رفتاری ما مناسب چه نوع فعالیت هایی خواهد بود و همچنین خواهیم فهمید که کدام ویژگی رفتاری ما در حد تعادل نیست و در چه رفتارهایی افراط و تفریط داشته ایم تا برای اثر گذاری بیشتر روی افراد با زبان خودشان حرف بزنیم و در زندگی خود معجزه ایجاد کنیم .

زمان برگزاری :

جمعه  10 اسفند ماه 1397 از ساعت 8 الی 19

مکان برگزاری :

پردیس آزادی دانشگاه یزد

نام اساتید:

دکتر روزبه قنبری

دکتر زهرا دشتکی پور