راهکارهای عملیاتی برای مدیریت موثر سرمایه های انسانی در سازمان ها

قیمت : 1,000,000 ریال

.

سرفصل ها :

- مروری بر چالش های منابع انسانی در سازمان ها 

- مدیریت منابع انسانی و ابعاد مختلف آن 

- اولویت به کارگیری تکنیک های منابع انسانی در سازمان ها و ارائه نقشه راه مدیریت منابع انسانی 

- ارائه نمونه های موفق از زیرسیستم های منابع انسانی در سازمان ها 

هدف از برگزاری :

با توجه به چالشهای پیش روی مدیران در حوزه منابع انسانی در این دوره آموزشی سعی بر آن است تا با معرفی تکنیک های نوین به رفع این چالش ها پرداخته و در ادامه با ارائه نمونه های اجرایی موفق در سازمان های مختلف به اهمیت جاری سازی آنها پرداخته شود. 

زمان برگزاری :

چهارشنبه 1 اسفند ماه 1397 از ساعت 16 الی 20

مکان برگزاری:

پردیس آزادی دانشگاه یزد 

استاد دوره:

محمد حسین مزیدی